Skontaktuj się z nami: +48 508 808 406
  • MARSON TRADE Sp. z o.o.
  •  ul. Raszkowska 2a
        63-700 Krotoszyn
  • Tel +48 508 808 406
  • E-mail: biuro@marsontrade.pl


Szkolenia

1. CRAZY MIX - 500zł

szkolenie 1 dniowe – 3h teoria (praca na kartkach); w cenie pinceta
Możliwość szkolenia pełnego z otrzymaniem certyfikatu tego samego dnia – 5h;
praca na osobie


2. CAMELLIA - 1.000zł ZMIANA

aby wyjść naprzeciwko możliwości przeprowadzenia szkolenia dla każdej z Was, szkolenie zostało zmodyfikowane
DZIŚ szkolenie jednodniowe = 10h;
w cenie pinceta coco1,coco2,chusta na głowę


3. szkolenie techniką 1:1

szkolenie jednodniowe 8h, koszt 800zł
w cenie pinceta coco1,coco2


1. Szkolenie z technik robienia paznokci (Kinetics)

2. Szkolenie z technik robienia rzęs (Biomooi) + Cennik

3. Szkolenie ze zdobień paznokci przy użyciu drukarek NAJLO


Zgłoś termin szkolenia

Konspekty szkoleń:

Nasz zespół:


Magdalena Kubiak
mkubiak@marsontrade.pl

Magdalena Wasyl

Milena Kieczmerska

Anna Maria Kierpiec


List gratulacyjny

Firma Marson Trade zapewnia swoim klientom certyfikowane szkolenia z:
a) Stylizacji rzęs metodą 1:1
b) Stylizacji rzęs metodą CAMELLIA - jako jedyni w Polsce Szkoleniowcy firmy Marson Trade są certyfikowanymi Trenerami stylizacji rzęs metodą CAMELLIA
c) stylizacji paznokci
d) obsługi drukarek Najlo"


Regulamin Szkoleń

Organizatorem kursów jest :

MARSON TRADE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Sporna 28a, NIP 586-228-82-95, REGON 222032732 zwaną w dalszej części regulaminu Organizatorem.

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia, reklamacji i udziału Kursantów w „ Szkoleniach"

2. Wpłata zadatku za kurs jest jednoznaczna z akceptacją przez Kursanta warunków niniejszego regulaminu.

3. Organizator przeprowadza odpłatnie kursu „ Szkolenia , Kursant zobowiązuje się do udziału w zajęciach i opłacenia kosztów uczestnictwa w kursie.

Obowiązki Organizatora kursu

1. Organizator kursu zobowiązany jest do:

a) Realizacji programu kursu,

b) Zapewnienia Sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny sprzęt( hotel, bądź łóżko do przedłużania rzęs, taboret, oświetlenie, higieniczne materiały jednorazowe, pęsety),

c) Zapewnienia modelki na której będzie wykonywany zabieg przedłużania rzęs, z zastrzeżeniem iż Kursantka może zgłosić Organizatorowi na co najmniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu, chęć skorzystania z możliwości zapewnienia własnej modelki.

d) Zapewnienia materiałów szkoleniowych

2. Organizator kursu wydaje Kursantkom po zakończeniu kursu certyfikat o ukończeniu kursu, z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniony certyfikat otrzymają tylko i wyłącznie Kursanci, który ukończyli cały kurs, wykonały w ciągu 45 dni od daty kursu określone zadania domowe opracowane przez instruktora (wyklejenie rzęs na kartce, sztucznych rzęsach, 10 modelek szczegóły ) oraz przyswoili podczas kursu wiedzę i umiejętności objęte planem kursu. Jeżeli zadania nie zostaną wykonane bądź kursant nie opanuje dalej techniki w odpowiednim stopniu co zostanie ocenione po wykonanych zadaniach CERTYFIKAT NIE ZOSTANIE WYDANY. W takiej sytuacji kursant ma możliwość wykupienia kolejnego podejścia do uzyskania certyfikatu, w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za kolejne 45 dni oraz decyduje się na ponowne podejście do zadań domowych. W przypadku kolejnego niezaliczenia zadań przez kursanta, ma on możliwość podejścia do całego kursu ponownie.

Obowiązki Kursanta

1. Kursant zobowiązany jest do:

a) uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu oraz umożliwienia prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

b) do opłacenia Organizatorowi kursu kosztów uczestnictwa zgodnie postanowieniami § 5 umowy.

c) pozostawania w dyspozycji zdrowotnej umożliwiającej uczestnictwo w kursie.

d) Po zaliczeniu szkolenia z wiedzy teoretycznej i praktycznej kursant zobowiązuje się do wykonania zadań domowych w terminie 45 dni od daty kursu (kartki szkoleniowej, sztucznych rzęs, 10 modelek) na których podstawie zostaje wydany certyfikat.

2. Organizator nie wyraża zgody na używanie przez Kursanta w trakcie kursu urządzeń nagrywających treści kursu. Zabrania się również utrwalania obrazu i dźwięku za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń, a w szczególności fotografowania i filmowania bez zgody Organizatora. W przypadku utrwalenia przez Kursanta obrazu lub dźwięku za zgodą Organizatora, mogą być one wykorzystane przez Kursanta jedynie w jej prywatnym portfolio.

3. Utrwalanie o którym mowa w ust. 2 dozwolone jest wyłącznie za zgodą Organizatora i jedynie na niekomercyjny użytek własny kursantki , o charakterze prywatnym bez prawa do upubliczniania.

4. Zabrania się Kursantowi wykorzystywania w jakichkolwiek innych celach niż prywatne materiałów, uzyskanych podczas szkolenia (skrypt) otrzymanych od Organizatora. Zabronione jest rozpowszechnianie, przekazywanie osobom lub podmiotom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie wyżej wymienionych materiałów dla celów innych niż prywatne (szkoleniowe dla własnych potrzeb) w szczególności dla celów zarobkowych lub szkoleniowych osób trzecich. Każdorazowe naruszenie przez Kursantkę postanowień niniejszego punktu powodować będzie obowiązek zapłaty przez Kursantkę na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 8000 zł. ( słownie: osiem tysięcy złotych ) za każde naruszenie. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje bez względu na to czy Organizator poniesie z tytułu naruszenia jakąkolwiek szkodę czy też nie.

5. Kursant oświadcza, iż podczas trwania kursu oraz w okresie 12 miesięcy, liczonych od daty ukończenia kursu, nie jest i nie będzie instruktorką, szkoleniowcem. Naruszenie przez Kursanta postanowień niniejszego punktu powodować będzie obowiązek zapłaty przez Kursanta na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych .

Koszt uczestnictwa w kursie

1. Koszt uczestnictwa w kursie ustalany jest w zależności od danej metody na podstawie określonego cennika. Wskazane w ust. 1 koszty uczestnictwa płatne przez Kursanta wg następujących terminów w dwóch ratach: a) I rata płatna na konto Organizatora najpóźniej 7 dni kalendarzowych po zarezerwowaniu terminu szkolenia - 500 zł, przelewem na rachunek bankowy Organizatora WBK 42109011570000000130175854

b) II rata płatna gotówką Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu przed jego rozpoczęciem.

2. Wszelkie reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mailowy anowakowska@marsontrade.pl . Organizator kursu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, okres ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Po zakończonym kursie roszczenia i reklamacje nie będą uwzględniane. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji kursu będą rozstrzygane przez Organizatora do chwili rozpoczęcia kursu.

Dane Kursanta

1. Kursant oświadcza, że przekazane przez nią dane zawarte w niniejszej Umowie są zgodne z prawdą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowo podanych danych przez Kursantkę.

2. Kursant wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych ze szkoleniem, promocją szkoleń. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas szkolenia mogą być nieodpłatnie zamieszczone na stronie internetowej, fanpage oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

Warunki rezygnacji z kursu

1. Zarówno Organizator jak i Kursant ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez podania przyczyn.

2. Rezygnacja z kursu następuje poprzez przesłanie przez Kursanta skanu rozwiązania umowy z własnoręcznym podpisem na adres mailowy Organizatora anowakowska@marsontrade.pl Za datę rozwiązania umowy uznaje się datę wysłania skanu, potwierdzoną przez Organizatora.

3. Warunkiem rezygnacji z uczestnictwa w kursie bez ponoszenia żadnych kosztów, jest przesłanie rezygnacji na pocztę elektroniczną Organizatora anowakowska@marsontrade.pl, przy czym informacja o powyższym powinna dotrzeć do Organizatora nie później niż w terminie 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.

4. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wynikającej z kosztów przygotowania materiałów w wysokości 30% ceny brutto kursu. Za datę rezygnacji z kursu przyjmuje się datę otrzymania informacji przez Organizatora.

5. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia kursu lub w trakcie jego trwania, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do uregulowania 100% ceny brutto kursu .

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w każdej chwili, wówczas koszty uiszczone przez Kursanta na rzecz Organizatora podlegają zwrotowi w wartości nominalnej, na rachunek przez nią wskazany.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawem właściwym jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą załatwiane polubownie.

3. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Organizatora kursu.